میسینو
میسینو

گربه میسینو شکارچی زمستان های سرد کوه میسینو است

نظرات